DREWNO – NIEZASTĄPIONY MATERIAŁ NA PRAWDZIWE OKNA

 

Ekologia i wszystko co wiąże się z tym słowem to zgodnie z nauką oddziaływanie pomiędzy organizmami a ich środowiskiem oraz wzajemnie między sobą. Chcąc żyć w zgodzie z tą tezą musimy wszyscy dbać o naturalne środowisko, które poddane coraz to śmielszej ingerencji człowieka, wydawać by się mogło, zmierza w bliżej nieokreślonym, nie najlepszym kierunku. W dużej mierze mogłoby to dotyczyć branży drzewnej, w tym stolarki otworowej. Na szczęście bardzo dużo się zmieniło w tym względzie i dzisiaj zgodnie z tym, co od wielu lat jest czymś zupełnie normalnym w Europie, Północnej Ameryce i Australii mamy do czynienia z projektami realizowanymi w Południowej Ameryce oraz w Malezji i Indonezji.

Możemy korzystać z olbrzymich zasobów leśnych, które eksploatowane w kontrolowany sposób nie tylko pomagają w rozwoju gospodarki naszego regionu, ale też umożliwiają w sposób racjonalny gospodarowanie i zwiększanie ich.

Dzisiaj możemy spotkać na rynku kilkanaście, czy nawet więcej, gatunków drzew wykorzystywanych do produkcji okien i drzwi drewnianych, jednak tylko pięć z nich stanowi podstawę, z której producenci korzystają. Są to: sosna, modrzew, świerk, dąb i meranti.

Okno drewniane określa pewien wyższy standard. Wykorzystywane jest w budownictwie nadzorowanym przez konserwatorów zabytków. Pojawia się też w nowoczesnych budowlach z dużymi przeszkleniami i coraz częściej jest stosowane przez inwestorów prywatnych, chcących złamać pewien pospolity standard tworzyw sztucznych. Walory estetyczne okien drewnianych pozwalają na zastosowanie ich w niemal każdej aranżacji, a właściwości techniczne, takie jak przenikalność cieplna czy wysoka wytrzymałość na ścinanie i ściskanie, powodują, że taka stolarka staje się bardzo bezpieczna.

Mając na uwadze potrzeby klientów warto w kilku słowach scharakteryzować podstawowe gatunki wykorzystywane w stolarce. Sosna jest najczęściej używana ze względu na dostępność i najniższą cenę. Występuje naturalnie w naszym klimacie. Ma gęstość nawet do 550 kg/m3 i jest łatwa w obróbce. Niski współczynnik przenikalności cieplnej określa ją jako materiał ciepły. Stosowana jest często w budownictwie deweloperskim i jednorodzinnym. Świerk podobnie jak sosna jest gatunkiem występującym naturalnie w naszym klimacie. Jest jednak nieco lżejszy, ale podobnie łatwy w obróbce. Ma bardziej jednolity, jasny kolor, dzięki któremu wykonawcy i inwestorzy mogą zastosować jaśniejsze lakiery lazurowe. Z doświadczenia wiemy, że bardzo popularny jest w: Austrii, Niemczech, Włoszech, Czechach i Słowacji. Tam jest materiałem popularniejszym niż sosna.

Modrzew, szczególnie syberyjski, dzięki większej gęstości od europejskiego, uważany jest coraz częściej za gatunek ekskluzywny. Ma niepowtarzalny kolor, który przy barwach lazurów pięknie wygląda w stolarce. Można go również malować olejami i postarzać, tworząc wyjątkowy, efektowny charakter. Gęstość materiału do 650 kg/m3 powoduje, że jest materiałem stabilnym i łatwym w obróbce.

Dąb, zarówno ten europejski jak i amerykański, to ikona stylu. Pozwala posiadaczowi okna poczuć pewność i solidność. Jest materiałem trudniejszym do obrabiania, ale za to doskonałym jakościowo. Bardzo stabilnym i odpornym na ścinanie i ściskanie. W naszych warunkach klimatycznych okno z dębu przy odpowiednim użytkowaniu staje się niemal niezniszczalne.

Ostatnim, najbardziej egzotycznym gatunkiem, jest meranti; drewno z Indonezji i Malezji, które w stolarce otworowej jest wykorzystywane od kilkudziesięciu lat. W Polsce stało się popularne w końcem lat 90. jednak teraz, dzięki jego strukturze i możliwościom barwienia oraz racjonalnej gospodarce krajów pochodzenia, przeżywa drugą młodość. Jest często wykorzystywane w ekskluzywnym budownictwie mieszkaniowym, deweloperskim i detalicznym. Meranti, dzięki wybarwieniu i strukturze usłojenia, może zastępować przy odpowiedniej obróbce gatunki znacznie droższe, nieosiągalne i niestosowane w stolarce. Ma gęstość do 550 kg/m3. Lubiany jest przez producentów dzięki dostępności i łatwości obróbki. To ona, świetne właściwości techniczne i dobra dostępność sprawiają, że meranti jest ciągle jednym z najpopularniejszych gatunków używanych do produkcji okien i drzwi w Europie.

Podsumowując warto stwierdzić, że drewno przy różnorodność gatunków i ich poszczególnych cech jest bardzo ważnym surowcem, pozwalającym klientom i projektantom na nieograniczone pomysły a wykonawcom na ciągły rozwój i bycie konkurencyjnym w trudnej branży stolarki otworowej.

tekst Forum Branżowe

Návšteva Indonézie a Malajzie

Vrátili sme sa z ďalšej návštevy Indonézie a Malajzie. Hovorili sme s našimi pravidelnými dodávateľmi a overili sme si nových.

Upozornili sme na tvar a typ získaného materiálu, ktorý musí byť v súlade s normami EUTR. Po návšteve môžeme povedať, že vedomie producentov o zákonnosti ťažby dreva je veľmi vysoké. Všetci, počnúc od piliarov cez výrobcov trámov jednohlasne súhlasia so zavedením regulácií, medzi inými Európskou Úniou.

Okrem toho skontrolovali sme aktuálne prípravy pre výrobu ďalšej šarže trámov. Podpísali sme zmluvy na najbližších niekoľko mesiacov pre produkt meranti.

Látogatás Indonéziában és Malajziában.

Visszatértünk Indonéziában és Malajziában tett mostani látogatásunkból. Tárgyalásokat folytattunk rendszeres beszállítóinkkal, valamint verifikáltuk az újakat.

Felhívtuk a figyelmet a beszerzett faanyag formájára és típusára, melynek összhangban kell lennie az EUTR szabványokkal. A látogatás után elmondhatjuk, hogy a termelők teljes mértékben tudatában vannak a fakitermelés jogszerűségével kapcsolatos kérdésekkel. Mindenki, a fűrésztelepektől a nyílászáró gyártókig elismeri, hogy szükséges volt a szabályozások bevezetése többek között az EU által.

Emellett ellenőriztük a következő fűrészáru tétel gyártásához tett aktuális előkészületeket is. Aláírtuk a következő hónapokra szóló meranti termékekkel kapcsolatos szerződéseket.

Návštěva v Indonésii a Malajsku

Vrátili jsme se z další návštěvy v Indonésii a Malajsku. Hovořili jsme s našimi stálými dodavateli a ověřili několik nových.

Věnovali jsme pozornost formě a druhu získávaného materiálu, který musí být v souladu s normami EUTR. Po návštěvě můžeme konstatovat, že znalosti výrobců v oblasti legality získávání dřeva jsou velmi velké. Všichni – počínaje majiteli pil a konče výrobci hranolů – jednohlasně mluví o správném tahu, kterým bylo zavedení nařízení m.j. z EU.

Kromě toho jsme zkontrolovali aktuální přípravy na výrobu dalších šarží dřevěných hranolů. Podepsali jsme kontrakty na další měsíce pro výrobek meranti.

Besuch in Indonesien und Malesien

Wir sind aus einem weiteren Besuch in Indonesien und Malesien zurückgekommen. Wir haben Gespräche mit unseren festen Lieferanten geführt und neue Lieferer überprüft.

Wir haben die Form und Art der Beschaffung von Stoffen berücksichtigt, der den EUTR-Normen entsprechen soll. Nach dem Besuch können wir feststellen, dass das Bewusstsein der Produzenten bezüglich der legalen Holzbeschaffung sehr hoch ist. Alle, angefangen mit Sägewerkbesitzern über Kantholzproduzenten setzen sich einstimmig für den Entschluss ein, Minen aus der EU einzuführen.

Darüber hinaus haben wir laufende Vorbereitungen zur Produktion weiterer Kantholzserien überprüft. Wir haben Verträge für die nächsten Monate für das Meranti-Holz unterschrieben.

A Visit in Indonesia and Malaysia

We are back from another visit in Indonesia and Malaysia. We spoke to our regular suppliers and we verified new ones.

We drew our attention to the form and type of acquired material that has to be in conformity with the EUTR standards. After the visit, we can state that the manufacturers’ consciousness regarding the lawfulness of obtaining timber is very high. Everyone, from lumber mill workers through the manufacturers of square timber, express their unanimous opinion on a proper move which was the introduction of dictates of the European Union.

What is more, we checked current preparations for manufacturing of subsequent batches of the square timber. We concluded contracts for the following few months for the meranti product.

Wizyta w Indonezji i Malezji

Wróciliśmy z kolejnej wizyty w Indonezji i Malezji. Rozmawialiśmy z naszymi stałymi dostawcami oraz zweryfikowaliśmy nowych. Zwróciliśmy uwagę na formę i rodzaj pozyskiwanego materiału, który musi być zgodny z normami EUTR. Po wizycie możemy stwierdzić, że świadomość producentów dotycząca legalności pozyskania drewna jest bardzo duża. Wszyscy, począwszy od tartaczników poprzez producentów kantówki jednogłośnie mówią o prawidłowym ruchu jakim było wprowadzenie nakazów min z UE.

Poza tym sprawdziliśmy aktualne przygotowania do produkcji kolejnych partii kantówki. Podpisaliśmy kontrakty na kolejne miesiące dla produktu meranti.

Nowa hala w Skoczowie

W styczniu 2015 roku oddaliśmy do użytku nową halę o powierzchni 1500 m2. Hala złożona jest z dwóch części, pierwsza o powierzchni 1000 m2 stanowi całkowicie zamkniętą część oraz druga o powierzchni 500 m2 wykorzystaną jako wiatę.

W pierwszej obecnie mieści się  magazyn tarcic oraz elementów wykończeniowych jak tarasy i elewacje. W drugiej mniejszej, magazynujemy towar łączony, sześciometrowy do szybkiej sprzedaży.

Periodický audit FSC

Dostali sme správu z druhého periodického auditu, ktorý nám umožňuje aj v roku 2015 predaj tovaru s ochrannou známkou FSC.

Z analýzy uskutočnenej pre audit možno dospieť k záveru, že predaj certifikovaných výrobkov v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástol viac než trojnásobne.

FSC időszaki audit

Megkaptuk a második időszakos auditról szóló jelentést, mely lehetővé teszi, hogy termékeinket 2015.-ben is FSC védjeggyel lássuk el.

Az audithoz szükséges elvégzett elemzésekből arra lehet következtetni, hogy a tanúsított termékek értékesítése az előző évhez képest több mint háromszorosára nőtt.