Povinnosti subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky

V souladu s ustanoveními nařízení (EU) č. 995/2010 Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky, se ukládá povinnost ověřování původu dřevní suroviny a dřevařských výrobků zejména dovozcům dovážejícím materiál (dřevo a dřevařské výrobky) na území Evropské unie (a tedy na území Polska) z nečlenských států. Ve smyslu ustanovení *každá* firma z oboru podléhá nařízení a má povinnost prokazovat nákup a prodej dřeva nebo dřevařských výrobků a zákaz nákupu materiálů nelegálního původu.

Nařízení nabylo platnosti dnem 3. března 2013. Od tohoto okamžiku všechno nové zakoupené zboží musí splňovat požadavky EUTR.

Potvrzujeme připravenost naší firmy dodržovat výše uvedené nařízení a zveme vás k nákupům.

Potvrzení >>