“DREWNOSTYL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Wdrożenie nowej technologii szansą rozwoju przedsiębiorstwa”

w ramach Osi Priorytetowej: XIV. Działania naprawcze w kontekście pandemii
COVID-19 – REACT-EU dla działania: 14.2. Inwestycje w MŚP – REACT-EU

Wnioskodawca w ramach przedmiotowego projektu dokona działań, które pozwolą na istotną zmianę w zakresie prowadzonej działalności. Realizacja projektu dotyczy uruchomienia działu produkcyjnego w przedsiębiorstwie.

Celem głównym jest wprowadzenie własnych produktów do oferty oraz podniesienie poziomu konkurencyjności i przystosowanie przedsiębiorstwa do konkurowania w rzeczywistości “po COVIDowej”.

W ramach projektu Wnioskodawca dokona zakupu kompletnej linii technologicznej. Uruchomienie pozwoli na dywersyfikację działalności i wdrożenie do oferty produkcji kompletnych korpusów drewnianych dla producentów drzwi.

Wartość projektu: 1 100 850,00 PLN
Wydatki kwalifikowane: 895 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 760 750,00 PLN